Неділя, 16.06.2024, 20:32
Вітаю Вас Гість | RSS

Верхівський с/г коледж ВНАУ

Меню сайту
Форма входу
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Кредитно-модульна система

Кредитно-модульна система організації навчального процесу
це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості ви-щої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентосп-роможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі

Модульно-рейтингова система (МРС) відображає вимо-ги щодо оцінювання знань студентів з визначенням їх рейти-нгу в розрізі навчальних дисциплін і є однією із складових кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Модульно-рейтингова система оцінювання знань студен-тів не скасовує традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. Вона робить систему оцінювання більш гнучкою, об’єктивною; стимулює студентів до систематичної та активної самостійної роботи протягом усього періоду навчання, забезпе-чує здорову конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє ви-явленню і розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців.

Організація навчання за МРС забезпечує:
1.систематичний контроль знань, умінь і навичок студентів;
2.організацію систематичної самостійної роботи студентів (СРС);
3.заохочення результативної творчої роботи студентів (участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах робіт тощо);
4.індивідуалізацію навчання й підвищення зацікавленості у процесі набуття знань із відповідною диференціацією студентів за рівнем знань;
5.об’єктивність змагання студентів за якість знань;
6.об’єктивність критеріїв і умов конкурсного відбору студентів для подальшої магістерської підготовки і вступу до аспірантури та для проходження виробничої практики за кордоном;
7.обґрунтоване надання студентам різних пільг тощо.

МРС стимулює викладача до постійного вдосконалення якості роботи і є джерелом підвищення активності студентів

Навчання за МРС є обов’язковим для всіх студентів денної форми навчання.

Загальні положення про організіцію навчального процесу за МРС
Модуль дисципліни – самостійна структурна логічна частина теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна розподіляється на модулі провідним викладачем, затверджується кафедрою і включається в робочу програму та технологічну карту дисципліни. Кількість модулів на навчальний семестр може бути різною, але не менше двох підсумкових модульних контролів на 14-тижневий семестр (перший – в середині, другий – в кінці семестру). Результатом модульного контролю є модульна оцінка.

Поточний контроль – контрольний захід для визначення якості роботи студента під час підготовки до лабораторних, практичних чи семінарських занять, виконання домашніх, контрольних, розрахункових робіт, а також – вхідний контроль залишкових знань з базових дисциплін.

Модульний контроль – підсумковий контроль якості засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу певного модуля дисципліни з метою систематизації знань. Наступні модульні контролі, як правило, включають основний матеріал попередніх модулів.

Модульна оцінка – бальна оцінка (кількість балів), яку отримує студент у результаті контролю за виконанням усіх видів робіт (теоретичних, практичних та семінарських занять, лабораторних, контрольних та розрахунково-графічних робіт, колоквіумів, модульних контролів тощо), віднесених до відповідного модуля.

Рейтингова оцінка (РО) студента – абсолютна бальна оцінка, яку отримав студент за показаний рівень знань, умінь та навичок із дисципліни, або з усіх дисциплін за окремий завершений етап навчання (семестр, навчальний рік тощо).

Рейтинг студента – місце, яке займає студент серед інших студентів даного курсу (групи) відповідної спеціальності згідно з рейтинговою оцінкою.

Рейтингове або абсолютне бальне оцінювання студента здійснюється окремо за кожну дисципліну за 100-бальною шкалою. Якщо дисципліна вивчається протягом двох семестрів, то 100 балів ділиться пополам – по 50 балів у кожному семестрі. Отже, найстаранніший студент у результаті вивчення певної ди-сципліни може набрати максимально 100 балів. Виняток складають дисципліни, які вивчаються протягом 6-7 семестрів (математика, фізика та ін.). Для зручності оцінювання знань студен-тів виділяється 100 балів на кожний навчальний рік, а провідний викладач дисципліни встановлює критерії оцінювання знань за результатами виконання робіт різних видів. Орієнтовно загаль-ну суму балів (100 балів) на дисципліну можна розподілити та-ким чином: лекції – 20-22, лабораторно-практичні – 18-20; конт-рольні – 20-22; колоквіум – 40-42 бали.

Форми поточного і модульного контролів знань визначає провідний викладач, з урахуванням специфіки дисципліни

Щоб не обтяжувати роботу викладача і не перевантажува-ти студентів, кількість форм контролю має бути обмеженою. Але присутність, захист лабораторно-практичних робіт, контрольне опитування (тестування) слід вважати обов’язковими формами поточного контролю знань. Модульний контроль проводиться у вигляді колоквіумів або тестів.
Шкала оцінювання знань студентів
За шкалою ECTSЗа національною шкалоюРейтингова оцінказа шкалою навчального закладу (абсолютна кількість балів за дисципліну)
A 5 – відмінно90-100
BC 4 – добре 75-89
DE3 – задовільно60-74
FX*2 – незадовільно (з можливістю повторного складання)35-59
F*2 – незадовільно (з обов’язковим повторним курсом навчання)1-34
*Примітка. FX означає "незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання; F означає "не-задовільно” – з повторним курсом навчання (вводиться в дію при КМСОНП).

Про організацію навчального процесу з дисципліни за МРС викладач зобов’язаний проінформувати студентів на першій вступній лекції.

Терміни завершення модулів у дисциплінах та проведення контрольних заходів попередньо визначаються кафедрою і після узгодження з деканатом зазначаються у робочому плані дисципліни і графіку навчального процесу.

Графіки організації навчального процесу затверджуються заступником директора з навально-виховної роботи і доводяться до відома студентів на початку семестру.
Зміни до положення МРС
Зміни до положення МРС дисципліни з початку до завершення її вивчення не допускаються.

Провідний викладач забезпечує розробку методичних матеріалів та контрольних модульних завдань із дисципліни.

Модуль завершується підсумковим колоквіумом (співбесіда викладача зі студентами або письмова підсумкова контрольна робота з метою оцінювання рівня знань) або тестуванням, участь у якому всіх студентів обов’язкова. Підсумковому контролю (колоквіуму) надається виключно важливе значення, оскільки за його результатами виводиться проміжна або остаточна оцінка за дисципліну.

Підсумковий контроль за модуль не обмежується календа-рним терміном, а тривалістю періоду повного освоєння дисцип-ліни. Отже, студентам, які з різних причин пропустили ряд занять і не опанували вчасно відповідну дисципліну в повному обсязі, призначається інший термін проведення колоквіуму або тестування з дозволу ректора. Це стосується і студентів, які перебували на практиці за кордоном.

Після завершення модуля виставляється модульна оцінка, а підведення підсумків роботи студентів за результатами МРС проводиться протягом останнього тижня теоретичного навчання.

Негативний результат, отриманий при підсумковому контролі по одній із дисциплін, не є підставою для недопущення студента до подальшого складання екзаменаційної сесії за МРС з інших дисциплін.

Документальне оформлення і врахування результатів навчання студентів за МРС
Робота по документальному оформленню результатів навчання студентів за МРС, включаючи всі супроводжуючі МРС документи, відноситься до розділу "Організаційна робота”, на виконання якої відводиться 5 год на одного студента в межах навчальної дисципліни.

Результати поточного контролю знань і навичок студентів реєструються в журналі викладача.

Після завершення модуля (не пізніше наступного тижня) викладач записує результати у відомість обліку успішності студентів (додаток 2). Напередодні заліково-екзаменаційної сесії в цю відомість викладач виставляє загальну кількість балів, отри-маних кожним студентом із даної дисципліни (рейтингову оцін-ку), та відповідну їй оцінку за 5-бальною національною шкалою оцінювання знань, врахувавши при цьому додаткові бали.

Студенти, які протягом семестру набрали необхідну кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – не менше 60 % від 100 балів, мають можливість:
не складати іспит (залік), а отримати екзаменаційну оцін-ку (залік) автоматично, відповідно до рейтингової оцінки, переведеної в оцінку за національною шкалою (див. табл. 1);
складати іспит (залік) з метою підвищення рейтингу з дисципліни (екзаменаційної оцінки);
у разі отримання на іспиті оцінки, нижчої за бажану, за студентом зберігається оцінка, отримана автоматично (див. п. 2.4а). Решта студентів складають екзамен в заліково-екзаменаційну сесію на загальних підставах.

Всім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з даної дисципліни за МРС (набрали не менше 60 % від 100 балів), за тиждень до початку сесії в окремій графі заліково-екзаменаційної відомості (додаток 3) викладачем проставляються абсолютні (рейтингові) бальні оцінки і відповідні оцінки за національною шкалою студентам, які згодні з оцінкою, отриманою за МРС. У цю відомість заноситься також кількість годин та кількість кредитів, відведених навчальним планом на дисципліну, виходячи з того, що обсяг одного кредиту складає 54 години.

Студентам, які складають іспити (заліки) на загальних підставах, в заліково-екзаменаційну відомість виставляєть¬ся фактично отримана на іспиті оцінка, а в графі "Рейтингова оцінка” – мінімальна абсолютна бальна оцінка, що відповідає отриманій за національною шкалою оцінці. Якщо студент отримав на іспиті "незадовільно”, то ця оцінка проставляється у заліково-екзаменаційній відомість, а рейтингова оцінка залишається такою, яку отримав студент за результатами МРС.

Студенти, які пропустили заняття з різних причин, не можуть набрати потрібну для позитивної оцінки кількість балів без додаткового відпрацювання. Вони мають можливість відпрацювати заняття та захистити лабораторно-практичні роботи в позаурочний час, а відповідна кількість балів за результатами відпрацювань заноситься у відомість успішності і додається до загальної кількості балів.

Студент може підвищити оцінку, яку він отримав за результатами МРС, із "задовільно” на "добре” чи "відмінно”, шляхом складання семестрового іспиту в період сесії. Його абсолютна бальна оцінка при цьому підвищується до нижнього рівня балів екзаменаційної оцінки.

Така сама схема застосовується при складанні диференційованого заліку. При отриманні на екзамені оцінки "задовільно” абсолютна бальна оцінка не змінюється.

В тому випадку, коли студент на іспиті (диференційованому заліку) отримав оцінку нижчу, ніж за результатами МРС, в заліко-во-екзаменаційну відомість виставляється оцінка за МРС.

Якість виконання та захист курсових проектів (робіт), навчальних та виробничих практик оцінюється окремо від дисципліни за такою кількістю балів:
1.курсовий проект – 30;
2.курсова робота – 20;
3.навчальна практика – 20;
4.виробнича практика – 30.

При цьому використовують такі критерії оцінювання: своєчасність, якість і складність; формою контролю є публіч-ний захист в присутності комісії та студентів групи.

За рішенням кафедри з метою стимулювання своєчасного виконання та захисту курсових проектів (робіт), розрахунково-графічних чи домашніх контрольних робіт за відставання від графіку виконання без поважних причин, кількість балів за даний вид роботи може зменшуватися:
1.на тиждень – 10 %;
2.два тижні – 30 %;
3.більше двох тижнів – 50 %.

Оцінка за захист курсового проекту (роботи) чи практики виводиться із кількості балів, отриманих студентом за їх виконання та захист:
а) курсовий проект, виробнича практика:б) курсова робота, навчальна практика
менше 15 балів – незадовільно;менше 10 балів – незадовільно;
15-20 балів – задовільно;10-13 балів – задовільно;
21-24 бали – добре;14-16 балів – добре;
25-30 балів – відмінно.17-20 балів – відмінно.
В заліково-екзаменаційну відомість заноситься кількість балів, набраних студентом (рейтингова оцінка), та екзаменаційна оцінка за національною шкалою.

Дисципліни, які не мають семестрового контролю (екзамену або заліку), оцінюються тільки модульною оцінкою, яка в подальшому входить до складу рейтингової оцінки студента з дисципліни.

У випадку несвоєчасного виконання будь-якого виду робіт без поважної причини абсолютна бальна оцінка може зменшуватись у частині, яка визначається кафедрою, але не більше, ніж 50 %.

Додаткові бали за участь у науковій роботі, конференціях тощо нараховуються за пропозицією викладача (керівника роботи) залежно від досягнень студента у певній діяльності (табл. 3, 4) і в обов’язковому порядку узгоджуються з деканом.

а) курсовий проект, виробнича практика:б) курсова робота, навчальна практика
менше 15 балів – незадовільно;менше 10 балів – незадовільно;
15-20 балів – задовільно;10-13 балів – задовільно;
21-24 бали – добре;14-16 балів – добре;
25-30 балів – відмінно.17-20 балів – відмінно.
В заліково-екзаменаційну відомість заноситься кількість балів, набраних студентом (рейтингова оцінка), та екзаменаційна оцінка за національною шкалою.

Дисципліни, які не мають семестрового контролю (екзамену або заліку), оцінюються тільки модульною оцінкою, яка в подальшому входить до складу рейтингової оцінки студента з дисципліни.

У випадку несвоєчасного виконання будь-якого виду робіт без поважної причини абсолютна бальна оцінка може зменшуватись у частині, яка визначається кафедрою, але не більше, ніж 50 %.

Додаткові бали за участь у науковій роботі, конференціях тощо нараховуються за пропозицією викладача (керівника роботи) залежно від досягнень студента у певній діяльності (табл. 3, 4) і в обов’язковому порядку узгоджуються з деканом.
Додаткові бали за участь у науковій роботі, конкурсах, конференціях
Рівень
ВНАУдержавнийміжнародний
Олімпіади:
1 місце
201050
2 місце71540
3 місце51020
участь-510

Конкурси наукових робіт, виставки, конференції
1 місце153045
2 місце102040
3 місце51025
участь3510

Додаткові бали за публікації та патенти
Вид публікації
Наукові статті2040
Тези доповідей1020
Заявки на винаходи3050

Вони фіксуються деканом графою в журналі обліку рей-тингових оцінок у семестрі (див. додаток 2), підвищуючи зага-льний рейтинг студента, але не впливаючи на його оцінку з будь-якої дисципліни.

При визначенні рейтингової оцінки студента не враховуються бали, отримані з дисциплін "Робоча професія” і "Фізична культура”, але МРС на відповідних кафедрах здійснюється на загальних підставах і використовується для визначення оцінок з даних дисциплін.

Загальний контроль за виконанням кафедрами і деканатами даного положення здійснює навчальний відділ.

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 58
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук

Автор сайта: Середюк В.В. © 2024